ÜYE GİRİŞİ
ÜYE OL
KOŞULLAR

KOŞULLAR

1. TARAFLAR: Biryanda merkez adresi Ağaoğlu My Office 212 Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu Cad. No: 3 Ofis: 510 Bağcılar / İstanbul olan Gayret Enerji Ticaret Anonim Şirketi ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında  işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır. KİRALAYAN'ın KİRACI ya farklı tarihlerde bile olsa teslim ettiği her bir araç için Araç Teslim Formu düzenlemesi halinde, bu araçlar için dahi bu sözleşme şartlarının, yapacağı tüm kiralamalarda geçerli olacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2. TANIMLAR: Aşağıda yazılı kavramlar sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı anlama gelirler.
KİRALAYAN: Gayret Enerji Ticaret Anonim Şirketi'ni
KİRACI: İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesini imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,
KULLANICI/SÜRÜCÜ: Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,
ARAÇ: Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,
GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,
KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, ek ürün, güvence/sigorta ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi'ni
ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI'ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN'a iadesi esnasında durumu ve sair hususların belirtildiği formu,
GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını,
AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını, ifade eder.
3. KONU: İşbu  Genel Koşullar'ın  konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI'ya  kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil  ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
4. ARACIN KULLANIMI:
4.1. Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI'ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, sözleşme ek/leri, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
4.2. Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak, araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı, araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere, kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.
4.3. KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
4.4. KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı, KİRALAYAN'ın yazılı izni olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmamayı, izinsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkardığı takdirde hiçbir güvence ve teminatın geçerli olmayacağını ve bu durumda, geri dönüş masrafları dâhil tüm masrafları üstleneceğini, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır:
a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,

b) Yasa dışı işlerde,
c) Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
d) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
e) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,
f) Alkol veya uyuşturucu madde almış veya ehliyetsiz olarak veya kira sözleşmesinde sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılmasında,
g) Motor sporlarında (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri vb.),
h) Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
i) Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
j) Karayolu dışında veya tarifesiz feribotlarda,
k) Hayvan taşımacılığında.
l) Aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. KİRACI'nın, işbu sözleşmeyi imzalaması durumunda, ek sürücü/lerin gereken şartları karşıladığı yönündeki KİRACI' nın beyanına istinaden, söz konusu yeterliliklere sahip olunduğunun tespiti ve kontrolü sorumluluğu KİRACI'ya aittir.
4.6. KİRACI, araçta KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur. Geri getirme sırasında araçtan sökülecek veya ortaya çıkabilecek hiçbir değerden, KİRACI 'nın hak talep etmesi söz konusu olmayacaktır. 
4.7. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenler ile (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, el freni çekili kullanılması, hatalı vites değiştirilmesi, aracın altının vurulması, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, park halindeki hasarlar, lastik, jant, cam, far gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik sistemi hasarları, kira kayıpları ile üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tüm masraflar da dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları,  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri  KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder.
Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN'a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinin her ceza için %25 'i (KDV hariç.) oranında hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, ogs, hgs, otoyol, köprü vs. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN'ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, KİRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.9. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN'ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesi'nde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN'a, KİRALAYAN'ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır.  Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN'a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi/blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI'nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın  bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir. KİRALAYAN, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.
4.10. Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç İşleten Sorumluluğu" na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI'ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple KİRALAYAN'ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.
4.11. KİRACI, kira sözleşmesi ve genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN'ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12. Araç KİRACI'ya teslim edildikten sonra, KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN'a teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, KİRALAYAN'ın  var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın  bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedeli üzerinden hesaplanacak kira ücretlerini, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) KİRALAYAN'a derhal ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.
4.13. KİRACI, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, fazladan yapılan her 1 kilometre için  araç grubuna göre EK - 1 de belirtilen kilometre aşım bedelini KİRALAYAN' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14. KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI'nın aracı fazla yakıt ile iade etmesi durumunda, KİRALAYAN'dan hiçbir ücret ödemesi veya iadesi, mahsubu vs. talep etme hakkı yoktur. KİRACI'nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, KİRACI'ya kesilecek eksik yakıt bedeli hesaplanır ve oluşan zarar tutarı, hizmet bedeli eklenerek KİRACI'ya aynen faturalandırılır. Bu durumda KİRACI eksik yakıt bedelini, EK-3 de belirtilen "Depo Doldurma Hizmet Bedelini" ve bunlara ilişkin KDV tutarlarını, KİRALAYAN'a derhal ödemek ile yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından 

sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRALAYAN, işbu zarar tutarını ve EK-3 de belirtilen "Depo Doldurma Hizmet Bedelini" herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.
4.15. KİRALAYAN, gerekli görmesi halinde, işbu kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda KİRACI, aracı derhal KİRALAYAN'a iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu iadenin derhal yapılmaması durumunda KİRALAYAN, aracın izinsiz kullanımı doğrultusunda yasal işlem yaptırarak, fesih tarihinden itibaren, sisteminde bulunan en yüksek günlük kira ücreti üzerinden hesaplayacağı kira tutarı ile ceza masraflarına ilave olarak, yapacağı yasal takip ve vekâlet ücretlerini de KİRACI'dan talep edecektir. KİRACI, herhangi bir itirazda bulunmadan, ilk talepte bu ücretleri KİRALAYAN'a ödeyecektir.
4.16. KİRALAYAN, söz konusu aracı, KİRACI'nın şahsi kullanımı amacı ile kiraya vermektedir. İşbu sözleşme, KİRACI'ya araç üzerinde hiçbir hak vermez. KİRACI'nın kiraladığı aracı yeniden kiraya verme hakkı yoktur. Bu durumun tespiti halinde KİRALAYAN'ın sözleşmeyi derhal tek taraflı fesih hakkı olduğu gibi, tüm teminat ve güvenceleri de tahsil hakkı sağlayacaktır.
4.17. KİRACI, kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını, motor blokajı sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.18. KİRACI, kiralanan araçta/larda hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, ACİL DESTEK HATTI'ndan destek alması halinde, çekici maliyeti de kiracı tarafından ödenecektir.
4.19. KİRACI, İşbu sözleşmenin 4.4 nolu maddesinin (f ) bendindeki unsurlardan herhangi birini ihlal ettiği takdirde resmi makamlara karşı oluşacak ceza ve sorumluluklarının dışında KİRALAYAN'a 2.000 (iki bin) TL + KDV ceza ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.20. KİRACI, araçların içerisinde bulunan servis belgelerinde, markanın üreticisinin belirlemiş olduğu kilometrelerde ve kira süresi içerisinde bakım ve onarımı gelen aracı KİRALAYAN' a bildirmek ve servis için aracı KİRALAYAN' a teslim etmekle yükümlüdür. KİRACI, aracı teslim edilmeden yapılan kullanımlarda üretici firmanın belirlemiş olduğu bakım kilometresini geçerek yapılan her 1 kilometre kullanım için EK-1 de belirtilen bedeli KİRALAYAN' a cezai şart ödemeyi ve çıkabilecek tüm zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.21. KİRACI, yapmış olduğu kiralamalarla ilgili olarak oluşan bedelin başka bir gerçek veya tüzel kişi adına faturalandırılmasını KİRALAYAN' dan talep edebilir. Böyle bir durumda KİRACI, Fatura Unvanı kısmında yazan başka gerçek veya tüzel kişiyi bizzat kendisinin beyan ettiğini, faturanın kendisi adına değil beyan ettiği gerçek veya tüzel kişi adına düzenleneceğini bildiğini, KİRALAYAN' ın herhangi bir nedenle KİRACI' nın sorumluluğuna başvurduğu hallerde fatura kendi adına düzenlenmese bile bu sözleşme şartlarından doğan tüm sorumluluğu kabul ettiğini, Fatura Unvanı bölümünde yazan kişinin farklı olduğu ve/veya iş bu sözleşmede belirtilen kiralamayı yapmadığı ve/veya iş bu kiralama nedeni ile adına fatura düzenlenmediği ve sair itirazlarda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
4.22. KİRALAYAN' ın bakım ve onarım durumlarında KİRACI' ya ikame araç tahsis zorunluluğu yoktur.
5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME:
5.1. KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:
a) Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,
c) Talep ettiği takdirde; Lastik-Cam-Far Teminatı (LCF), Genişletilmiş Kaza-Hasar Teminatı (SCDW) hizmet ve/veya güvence tutarlarını,
d) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır), hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik 
ceza tutarlarını ve bu kiralamadan doğabilecek ezcümle tüm bedelleri.
5.2. KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda KİRALAYAN' a kira bedelini peşin olarak ödeyecektir. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, peşin ödeme talebi sadece aylık kiralama periyodları itibarıyla söz konusu olabileceği gibi, tüm tutarın peşin ödenmesi şeklinde de uygulanabilir. Kira bedelinin aylık periyodlarda ödenmesi kolaylığı sağlandığı durumda, ilk aya ilişkin kira bedeli yukarıdaki hükme göre peşin olarak ve takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak kredi kartı, mail order ile tahsil edilebilir. KİRACI, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu  kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi  ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Bu durumda, KİRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir.
5.3. KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kira sözleşmesi/araç teslim formunda belirtilen kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
6. SİGORTA VE SORUMLULUK:
6.1. Tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza-Hasar Teminatı dâhildir. Muafiyetli Kaza-Hasar Teminatı yalnız çarpışma halindeki çift taraflı hasarları kapsar. Sigorta şartlarının yerine getirilmesi halinde, kira süresi boyunca araçta/larda meydana gelecek her bir hasar da, araç kasko bedelinin %3 lük tutarındaki kısmı (örnek : kasko değeri 50.000 (elli bin) TL lik bir aracın %3 ü 1.500 (bin beş yüz) TL) her halükarda KİRACI tarafından "HASAR MUAFİYET BEDELİ" olarak karşılanacaktır. Hasarın bu tutarı aşması durumunda araç kasko bedelinin %3 lük kısmına kadar olan tutar yine KİRACI tarafından karşılanacaktır. Bu teminat çift taraflı çarpışma halinde olmayan (park yeri, lastik,jant,cam far,tedbirsiz ve dikkatsiz kullanım) ve karşı tarafın tespit edilemediği,tek taraflı  hasarları kapsamaz. KİRACI' nın kusursuz olması halinde bile bu bedeli ödeme mecburiyeti ortadan kalkmaz. 
KİRACI'ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan aracın  Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası kapsam ve/veya limitleri dışında kalan, diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dâhil (kazanç kaybı = kira bedeli x tamir süresi) meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler, KİRACI'ya aittir.
6.2. KİRACI, kira sözleşmesinin imza anında; Lastik-Cam-Far Teminatı (LCF), Genişletilmiş Kaza-Hasar Teminatı (SCDW)  ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan prim bedellerini kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.
6.2.1. Lastik-Cam-Far Teminatı (LCF) : Bu teminatı satın alan KİRACI, kiraladığı aracın lastik-cam-far aksamlarında meydana gelen hasar ve zararlardan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırır.
6.2.2. Genişletilmiş Kaza-Hasar Teminatı (SCDW) : Bu teminatı satın alan KİRACI' nın işbu sözleşmenin 6.1. maddesindeki "HASAR MUAFİYET TUTARI" nı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
Bu güvencelerden herhangi biri veya tamamının KİRACI tarafından talep edilerek prim bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda, bu güvence/ler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları" (kısaca "kasko sigortası genel şartları" olarak anılacaktır) geçerli kabul edilecektir. Bu güvencelerin limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dâhilinde olduğundan; anılan genel şartlar kapsamı veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere ve sair üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel tüm zarar ve maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan KİRACI sorumludur. Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından  yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, prim bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KİRACI, prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez.
Ayrıca KİRACI, bu hasar güvencelerini talep ederek prim bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı, KİRALAYAN tarafından talep edilmesi halinde KİRACI ek teminat vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
a) Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,
b) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği veya alkol raporunun alınmadığı durumlarda,
c) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN'ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN'a ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda,
d) Trafik yasalarına ve/veya iş bu sözleşmenin 4,4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,
e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Artan Mali Mesuliyet Sigortası ve/veya sigorta/kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence/sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde
g) Araç kira ücretinin ödenmediği, temerrüte düşüldüğü durumlarda.
h) Tek taraflı kazalarda
      KİRACI'nın bahse konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için 6.3 maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN'a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.
6.3. KİRACI ve ek sürücü/ler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) KİRALAYAN'a, 0850 811 30 30 - 0532 206 73 99 - 0532 158 10 99 numaralı ACİL DESTEK HATLARINI ,09:00-17:00 saatleri arasında 0212 397 06 46 numaralı telefonları arayarak derhal bilgi vermek,
b) Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,
c) Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,
d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,
f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no, verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi ünvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,
g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,
h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN'a ulaştırmak,
 

i) Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,
6.4. KİRACI'nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek prim bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.
6.5. Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini ( KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI' nın kredi kartından, uygun göreceği bir tutarı tahsil edecektir. KİRALAYAN, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın  kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
6.6. KİRACI, aracın çalınması durumunda, hırsızlıkları önlemek amacıyla yasaların öngördüğü şekilde basiretli bir malik gibi gereken itinayı gösterip her türlü tedbiri aldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI'nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve orijinal kontak anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN'a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının/donanımların sıfır proforma bedel/lerini derhal KİRALAYAN'a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN'ın, KİRACI'dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN'ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI'nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi veya araç kira bedelini ödememesi, geciktirmesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımının kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının olay tarihindeki sıfır araç proforma bedelini derhal ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması  halinde, olay tarihindeki sıfır proforma bedeli, KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN'a ödenecektir.
6.8. KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle KİRALAYAN'dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez ve aracın KİRALAYAN' a iadesi sırasında kontrol yükümlülüğünün kendisinde bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlar ile ilgili masraflardan KİRALAYAN' ı peşinen ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6.10. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.


6.11. Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.
7.  KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ:                            
7.1. KİRACI'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapılmayacaktir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve KİRALAYAN'ın süresinde alınmayan aracı (rezervasyon bedeli peşin ödenen) kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN'ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.
7.2. KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN'ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Kira sözleşmesinde teslim ve iade (dönüş) EK-1 teslim formunda belirtilmiştir. KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücretini ödeyecektir.
7.3. KİRACI aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan sorumlu olup, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI'ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN'ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır. Bu hasar konusunda anlaşma sağlanmaz ise KİRACI, üretici veya ithalatçı firmanın yetkili kıldığı herhangi bir servisin vereceği ekspertiz raporunu yeterli göreceğini başkaca bir resmi kurum ve kuruluşlar veya mahkeme aracılığı ile bir tespit zorunluluğu istemeyeceğini ayrıca yapılacak bakım ve onarımların aracın yetkili servislerinde orijinal parça kullanılarak yapılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7.4. KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN'ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN'ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi veya kiraya vermesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma, el koyma ve motor blokajı yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN'dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN'ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.
7.5. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri  gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3'ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3'ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini  ödemek ile yükümlüdür. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN'ın rezervasyon planının aksaması ve bozulmasından kaynaklananlar da dâhil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.
8. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART:
8.1. İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN'a iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

8.2. KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 
8.3. KİRACI'nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen uymaması halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları, tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 
8.4. KİRACI'nın  ticareti  terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya  iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kira sözleşmesinde bilgileri yer alan kredi kartının bloke olması, mail order a kapatılmasına limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda aynı mahiyette ve limitte kredi kartı bilgilerinin derhal yazılı olarak KİRALAYAN'a bildirilmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak)  halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.
8.5. Kira sözleşmesi ve genel koşulların  fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN'a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı takdirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN' ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN'dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.6. Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI' nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN' ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.7. Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, işbu sözleşmenin madde 7.5.'te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek faizi ile birlikte  ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI'dan talep edebilir.   
8.8. Aracın perte çıkmasında KİRACI' nın kusurlu olduğu durumlarda, araç kasko değerinin %25 i kadar aracı kusurlu kullanım cezası ödemeyi KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI:
KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI'ya ait olacaktır. KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.
10. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK:
KİRACI, KİRALAYAN'a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel koşulların her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi, aracı iade etmemesi halinde KİRACI, TCK.155 maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.11. DELİL:
KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, KİRALAYAN'ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. GİZLİLİK İLKESİ:
KİRALAYAN'ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, KİRALAYAN'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.
13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
13.1. İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunun yorumunda ve/veya işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere akdedilen/akdedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.
13.2. KİRACI' nın yabancı uyruklu olması halinde KİRACI iş bu sözleşme ile ilgili olarak TÜRK Mahkemelerinden alınan ilamın kendi ülkesinde dahi uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. DEĞİŞİKLİK:
İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir.
15. TEBLİGAT:
Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesi ve/veya sözleşme ekleri ve/veya teslim belgelerinde yazılı adres, email adresi ve GSM numaralarının kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda yapılacak değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
16. DAMGA VERGİSİ:
Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan damga vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecektir.   
17. FERAGAT SAYILMAMA:
KİRALAYAN'ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.
18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:
İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.